#ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស (…إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها)បកស្រាយដោយ៖ អូស្តើស មូសា អាប់ទល់អាហ្សុីស

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *